STORITVE

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
IDZ, PGD, PZI; vodilna mapa / umestitev objekta v prostor / načrt arhitekture
načrt ruštev objekta / vodenje upravnih postopkov in pridobivanje soglasij

VRSTE OBJEKTOV IN GRADENJ
stanovanjske stavbe / gostpodarski objekti / obrtne delavnice / industrijski objekti / poslovni objekti / stavbe družbenega pomena / enostavni objekti

NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
statika / načrt jeklenih konstrukcij / opažni načrt / armaturni načrt /
revizija načrtov gradbenih konstrukcij / gradbeni nadzor